This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 255

ОТНОСНО: Актуализация на Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализация на Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина – Приложение 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |