This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 251

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Чл. 57, ал. 5 се изменя по следния начин:
„Решението по ал. 1 се обявява в един регионален вестник, на официалната интернет страница на Община Лясковец и по местното кабелно радио. Обявата съдържа данните по чл. 57, ал. 1 (в обявата по местното кабелно радио да се упомене местонахождението на обекта).”

§ 2. Чл. 74, ал. 3 се изменя по следния начин:
„Решението по ал. 1 се обявява в един регионален вестник, на официалната интернет страница на Община Лясковец и по местното кабелно радио. Обявата съдържа данните по ал. 1 (в обявата по местното кабелно радио да се упомене местонахождението на обекта).”

§ 3. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила три дни след публикуването на Наредбата в официалната интернет страница на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |