This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 250

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имоти - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва текстовете, включени в раздел XІ от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, както следва:

§ 1. Чл. 32. В Община Лясковец се създават и поддържат регистри за общинските предприятия, за търговските дружества с общинско участие, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

§ 2. Чл. 33. В регистъра за общинските предприятия (приложение № 9 от Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието), се вписват:
1. наименованието на предприятието (графа № 2);
2. номерът и датата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие (графа № 3);
3. предметът на дейност на предприятието (графа № 4);
4. органите на управление на предприятието (графа № 5);
5. броят заети лица по щатно разписание (графа № 6);
6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост (графа № 7).

§ 3. Чл. 34. В регистъра за търговските дружества с общинско участие (приложение № 10 от Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието), се вписват:
1. наименованието на търговското дружество (графа № 2);
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му (графа № 3);
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество (графа № 4);
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество (графа № 5);
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи (графа № 6).

§ 4. Чл. 35. В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината (приложение № 11 от Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието), се вписват:
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 2);
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 3);
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 4);
4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел (графа № 5);
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза (графа № 6);
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 7).

§ 5. Чл. 36. В регистъра за гражданските дружества, в които участва общината (приложение № 12 от Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието), се вписват:
1. наименованието на гражданското дружество (графа № 2);
2. целта на гражданското дружество (графа № 3);
3. съдружниците (графа № 4);
4. вноската и делът на общината (графа № 5);
5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в гражданското дружество (графа № 6);
6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество (графа № 7).

§ 6. Чл. 37. Регистрите по чл. 33, чл. 34, чл. 35 и чл. 36 са предназначени за служебно ползване и справки и извлечения от тях се дават само на органите на държавната и общинската администрация, на съда, следствието и прокуратурата.

§ 7. Чл. 38. Регистърът се води по образци от Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

§ 8. Чл. 39. (1) Вписването в регистъра се извършва от определено длъжностно лице от Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”, което:
1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства, или по данни от Общински съвет за прехвърляне на дялове и акции;
2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;
3. води и комплектува дела на общинските ЕТД и на дружества с общинско участие.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписванията.

§ 9. Чл. 40. Органите на управление на общинските ЕТД изпращат до длъжностното лице по чл. 39, ал. 1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от издаването им.

§ 10. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила три дни след публикуването на Наредбата в официалната интернет страница на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |