This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 249

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |