This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 248

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.9а от Закона за общинските бюджети, и във връзка с настъпили промени в законодателството, касаещи реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, както следва:

§ 1. Чл.15, ал.1 придобива следното съдържание:

Чл.15. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
1. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
2. бюджетната прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаваща параметрите на общинските приходи за следващите три години;
3. предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания;
4. предложенията на кмета на общината, на кметовете на кметствата, на ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;
5. задълженията по финансиране на общинския дълг;
6. разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;
7. стандартите за делегираните от държавата дейности;
8. информацията от Министерството на финансите за очакваните постъпления от държавните трансфери от централния бюджет;
9. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
10. преглед на местните данъци такси и цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет, свързани с общинските приходи;
11. формулиране на годишните цели и задачи;
12. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
13. анализ на общинската собственост.

§ 2. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила три дни, след публикуването му на сайта на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |