This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 247

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 6 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Изменя чл.36, ал.1, т.1 и т.10 по следния начин:
т.1. за издаване на удостоверение за наследници:
- бърза услуга, със срок 24 часа – 7 лева;

т.10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина:
- бърза услуга, със срок 24 часа – 8 лева;

§ 2. Изменя чл.50, ал.1 и ал.2 по следния начин:
Чл. 50. (1). (изм. с Решение № 427/28.01.2010 г.) За услугите, предоставяни от дейност „Обреди” по провеждане на весели ритуали се заплащат следните цени - сключване на граждански брак и именуване – 80 лева.

(2). (изм. с Решение № 427/28.01.2010 г.) За сключване на граждански брак извън сградата – 180 лева.

§ 3. Изменя чл.51б, ал.1 по следния начин:
Чл. 51б. (1) (нов, Решение № 43/31.01.2008г., изм. с Решение №427/28.01.2010г.) За ползване на материалната база на Центъра за социални и младежки дейности:

т.1. от граждани и организации с нестопанска цел – за 1 мероприятие:
- летен сезон - 22 лева;

- зимен сезон - 30 лева.

т.2. (изм. с Решение № 561/28.12.2010 г.) от юридически лица - за 1 мероприятие:
- летен сезон - 35 лева;

- зимен сезон - 55 лева.

§ 4. Изменя чл.51г, ал.1 по следния начин:
Чл. 51г. (1). (нов, Решение № 310/28.05.2009 г., изм. с Решение № 427/28.01.2010 г.) За ползване на материалната база на стадиона в гр.Лясковец:

т.1. от спортни клубове и организации със седалище извън територията на общината, се заплаща такса 30 лева на час, но не повече от 120 лева на ден.

т.2. за мероприятия от обществен характер (концерти, тържества, сватби, представления и други) се заплаща такса 100 лева на час.

§ 5. Изменя чл.51д, ал.1 по следния начин:
Чл. 51д. (1). (нов, Решение № 342/30.07.2009 г., изм. с Решение № 427/28.01.2010 г.) За ползване на спортната площадка до стадиона в гр.Лясковец се заплаща такса 40 лева на ден.

§ 6. Измененията по §1 влизат в сила от 01.01.2013 г., а останалите – от 01.02.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |