This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 246

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 37/29.12.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие", по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018, проект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство".

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 37/29.12.2011 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Точка 1 на Решение № 37/29.12.2011 г. на Общински съвет - Лясковец се изменя по следния начин:

„Срок на запис на заповед:

До два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно – до 09.10.2013 г.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |