This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 170

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Ангел Методиев Чакъров от гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 118/31.05.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 73/1017 идеални части, представляващи част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 36, целият с площ 1 017 кв.м, находящ се в кв.11 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с.Козаревец, община Лясковец, които идеални части са общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 909/03.04.2012 г., между Община Лясковец, в качеството й на продавач и Ангел Методиев Чакъров от гр.Велико Търново, в качеството му на купувач при пазарна цена 580.00 лева (петстотин и осемдесет лева).

2. Пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600 в ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 11.60 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000 в ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 11.60 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 в ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 50.00 лева, да се заплати в касата на Общината.
Такса “Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за продажба на 73/1017 идеални части, представляващи част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 36, целият с площ 1 017 кв.м, находящ се в кв.11 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с.Козаревец, община Лясковец с Ангел Методиев Чакъров от гр.Велико Търново, за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |