This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 161

ОТНОСНО: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Атанас Йорданов Атанасов, с адрес: с.Козаревец, община Лясковец, ул. „Ивайло” № 5.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава положително становище по исканото опрощаване на държавни вземания, дължими от Атанас Йорданов Атанасов, с адрес: с.Козаревец, община Лясковец, ул. „Ивайло” № 5.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |