This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 91

ОТНОСНО: Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с използване на средства от печалбата на дружеството от минали години.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. 10 000 лева (десет хиляди лева) от печалбата на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец от минали години, да бъдат използвани за ремонт на сградата на “Медицински център І -Лясковец” ЕООД.

2. Възлага на управителя на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД в срок до заседанието на Общински съвет - Лясковец през месец май, да представи предложение за ремонтите, които ще се осъществят.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |