This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 40

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010 - 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 3 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010 - 2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |