This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 38

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 660/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 317/10.06.2009 г. и Решение № 660/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 660/23.06.2011 г. в частта на точка 1 от решението, по следния начин:

„Условие на погасяване:
- Срок на погасяване – до 25.09.2012 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |