This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 37

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/018 по проект „Карвинг – Фестивал „Лясковец „Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/018, сключен между Община Лясковец и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 09.08.2011 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец като бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, да издаде запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” съгласно Приложение Е1-VIII (Образец на Запис на заповед) от Общите условия на договора, до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-10/2010/018, определен в чл. 4.1 от договора, а именно: сумата от 161 390,95 лева (сто шестдесет и една хиляди триста и деветдесет лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ в размер на 461 117 лева, за срок до два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно - до 09.06.2013 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на аванс по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-10/2010/018 за проект „Карвинг – Фестивал „Лясковец „Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” - Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |