This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 36

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2012 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Предложение за създаване на общинско предприятие по проект Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010-2014 година.
5. Отчет за изпълнението на Бюджет 2011 година на Община Лясковец.
6. Предложение за използване на преходния остатък от делегираните от държавата дейности от 2011 година през 2012 година.
7. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2011 година.
8. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец
9. Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2012 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
10. Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2012 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Предложения за кандидатстване с проекти на Община Лясковец по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, по мярка 312, по мярка 321 и 322 по Стратегия за местно развитие Лясковец - Стражица.
2. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2012 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично състояние.
5. Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.
6. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2012 година, в. т.ч.:
- Приемане Инвестиционна програма на Община Лясковец за 2012 година;
- Утвърждаване приходно-разходните сметки на извънбюджетни сред¬ства и фондове.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Предложение за актуализация на Общински план за развитие на Община Лясковец.
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2011 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Отчет за изпълнението на “Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец”, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Предложение за кандидатстване по схема „Помощ у дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2013 година.
4. Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2013 година.
5. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2012 година в Община Лясковец.
6. Годишен отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
7. Отчет на дейността на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
8. Доклад за дейността на читалищата на територията на Община Лясковец за 2011 година.
9. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет за първото тримесечие на 2012 година.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2011-2012 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Приемане план за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2012 година.
4. Предложения за утвърждаване почетни граждани и носители на годишни награди.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |