This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 34

ОТНОСНО: Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец.

2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет: Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на Общински съвет – Лясковец.

3. При невъзможност за участие на определения по точка 2 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Иван Василев Русев – председател на постоянна комисия „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии” при Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |