This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 33

ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на общината да представлява Община Лясковец в Регионално сдружение „За чисти селища” и упълномощаване на втори представител, при невъзможност от страна на кмета да присъства на заседанията на УС на сдружението.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№ ИЖС - 5910/02.12.2011 г. от изпълнителният директор на Регионално сдружение „За чисти селища” .

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова за представител на Община Лясковец в Сдружение „За чисти селища”.

2. Определя втори представител – Георги Христов Петров, който да представлява Община Лясковец в сдружение „За чисти селища” при отсъствие на д-р Ивелина Гецова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |