This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 29

ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 580/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост с обекти, както следва:

имот начин на трайно ползване площ, дка землище акт за частна общинска собственост
1. 527004 друга селищна територия 2.777 гр. Лясковец 794 / 08.04.2011
2. 000638 друга селищна територия 7.687 гр. Лясковец 814 / 25.05.2011
3. 243022 изоставена нива 8.602 с.Драгижево 867 / 15.08.2011


2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |