This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 28

ОТНОСНО: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 8 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема представената с предложение изх.№ ОС-6230/21.12.2011 г., Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 - 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |