This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 26

ОТНОСНО: Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

На основание основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове да е от петима членове.

2. Председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ:
Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на Общински съвет-Лясковец.

3. Членове на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ:

- Георги Христов Петров – заместник кмет на Община Лясковец;
- Стефан Йорданов Кочемидов – представител на Община Лясковец;
- инж. Петя Тодорова Дойчинова – представител на Община Лясковец;
- Дочка Тодорова Стоименова – представител на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |