This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 24

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2012 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на март 2012 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План - сметка за необходимите финансови средства в размер на 6 570 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на март 2012 година, съгласно Приложение № 2.

Приложение № 2
на Решение № 24/29.12.2011 г.
на Общински съвет - Лясковец

П л а н - с м е т к а

Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец и Програма за развитието на читалищата за периода януари - март 2012 година.

Месец януари

Йордановден- хвърляне на кръста в реката в с.Джулюница.
Сума: 100 лева

Бабин ден. Възпроизвеждане на обичая в с. Мерданя, с. Козаревец, с.Добри дял.
Сума: 100 лева за с.Козаревец
Сума: 200 лева в за с. Драгижево
Сума: 50 лева в за с. Мерданя

„Любимка на спорта”, с.Джулюница.
Сума: 350 лева

Ергенска сватба – ритуал в с. Козаревец.
Сума: 300 лева

Месец февруари

Конкурс за най-хубаво домашно вино.
Празничен концерт и награждаване на производителите на най-добро домашно вино.
Отбелязване празника на Трифон Зарезан - ритуално зарязване и народно веселие.
Сума: 3500 лева

Трифон Зарезан - патронен празник на Лозаро-винарско дружество „Лозичка” в село Козаревец.
Сума: 50 лева

Отбелязване 139 години от гибелта на Васил Левски.
Сума: 100 лева

Изработване на поздравителни картички за самотните жени, ползващи ДСП.
Сума: 20 лева

Месец март

Национален празник на България - тържествен ритуал.
Сума: 100 лева
и по 50 лева за всяко кметство.

Тодоровден - традиционен празник в с. Козаревец и с.Джулюница.
Сума: по 300 лева

Участие на балетна школа „Ритъм” в Национален конкурс „Орфеева дарба”.
Сума: 350 лева

110 години НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя - тържествен концерт от самодейните състави към читалището, гост-изпълнители и танцова забава.
Сума: 800 лева

Обща сума по календара : от януари до март 2012 година – 6 570 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |