This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 21

ОТНОСНО: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2011 година и актуализацията му.

На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на Общински съвет - Лясковец по чл.9а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2011 година, и актуализация, както следва:

По приходите - - + 384 766 лева

1. Неданъчни приходи за държавни дейности - + 15 632 лева
Приходи от наеми на имущество § 24-05 - + 3 564 лева
Други неданъчни приходи § 36-19 - + 12 068 лева

2. Трансфери за местни дейности § 62-01 - + 369 134 лева

По разходите - - + 384 766 лева

А. Държавни дейности - + 15 632 лева

1. Функция ІІІ – „Образование”
Дейност 322 – Общообразователни училища - + 15 632 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 15 632 лева

Б. Местни дейности - + 345 234 лева

1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - + 39 000 лева
Материали § 10-15 - + 5 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 15 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 19 000 лева
Дейност 123 – Общински съвети - + 14 400 лева
За персонал по извънтрудови правоотн. § 02-02 - + 12 200 лева
ЗОВ от работодатели § 05-00 - + 2 100 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 100 лева

Дейност 128 – Международни програми
и споразумения - + 243 180 лева
За персонал по извънтрудови правоотн. § 02-02 - + 6 311 лева
ЗОВ от работодатели § 05-00 - + 405 лева
Разходи за външни услуги § 10-00 - + 82 774 лева
Основен ремонт на ДМА § 51-00 - + 65 271 лева
Придобиване на ДМА § 52-00 - + 88 419 лева

2. Функция ІІІ – „Образование”
Дейност 311 – ЦДГ - + 1 600 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 1 600 лева

3. Функция ІV – „Здравеопазване”
Дейност 431 – Детски ясли - - 16 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - - 16 000 лева

4. Функция V – „Соц. осигур., подпомагане и грижи”
Дейност 524 – Домашен социален патронаж - - 4 346 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - - 4 346 лева

Дейност 589 – Други служби и дейности
по осигуряване, подпомагане и заетостта - + 5 000 лева
Храна § 10-11 - + 5 000 лева

5. Функция VІ – „Жил. стр. БКС и опаз. околна среда„
Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация - + 2 400 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 2 400 лева

Дейност 604 – Осветление на улици и площади - + 38 500 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 38 500 лева

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане
на уличната мрежа - + 4 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 4 500 лева

Дейност 619 – Други дейности по БКС - + 12 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 12 000 лева

6. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, рег. дейност„
Дейност 741 – Радиотранслационни възли - + 3 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 3 000 лева

7. Функция VІІІ – „Икономически дейности и услуги„
Дейност 829 – Др. д-сти по селско и горско стоп. - + 2 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 2 000 лева

В. Дофинансиране - + 23 900 лева

1. Функция І – „Общи държавни служби„
Дейност 122 – Общинска администрация - + 23 900 лева
Заплати на персонала по трудови правоотн. § 01-01 - + 4 381 лева
Обезщетения на персонала
с характер на възнаграждение § 02-08 - + 18 726 лева
ЗОВ от работодатели § 05-00 - + 793 лева

II. Срок за възстановяване на ползваните временни безлихвени заеми от набирателната сметка - 31.01.2012 г.

III. Срок за възстановяване на ползвания временен безлихвен заем от ИБСФ - 30.06.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |