This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 20

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на Общински съвет - Лясковец по чл. 9а от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема вътрешно – компенсирани промени в разчета за капиталови разходи считано от 01.12.2011 г., както следва:

А. С целева субсидия за капиталови разходи:
1. Функция III - Образование
Дейност 311 - Целодневни детски градини било става
§ 5100 Основен ремонт на ДМА
ЦДГ „Радост” гр. Лясковец - Основен ремонт покрив 4 300 1 319
ЦДГ „Радост” гр. Лясковец - Изграждане на вентилация 8 700 0
ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец - Изграждане на вентилация 5 300 0
ЦДГ с. Джулюница - Изграждане на вентилация 2 900 0
ЦДГ с. Драгижево - Основен ремонт ел. инсталация и
основен ремонт бетонна площадка ЮГ 3 700 3 160
Всичко: 24 900 4 479

2. Функция III - Образование
Дейност 311 - Целодневни детски градини било става
§ 5200 Придобиване на ДМА
ЦДГ „Радост” гр. Лясковец - Изграждане на вентилация 0 4 858
ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец - Изграждане на вентилация 0 4 420
ЦДГ с. Джулюница - Изграждане на вентилация 0 6 135
ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец - зеленчукорезачка 1 000 1 404
ЦДГ "Радост " гр. Лясковец - Закупуване на комбинирана
печка на газ и ток 4 500 4 464
ЦДГ "Славейче" гр. Лясковец - Закупуване на работен плот 1 500 1 704
ЦДГ с. Джулюница - закупуване на печка 3 000 3 732
ЦДГ с. Добри дял - закупуване на печка 2 500 3 732
Всичко: 12 500 30 449
3. Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§ 5100 Основен ремонт на ДМА било става
гр. Лясковец - възстановяване улични настилки 0 2 632
Всичко: 0 2 632

4. Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности
Дейност 738 - Читалища
§ 5500 – Капиталови трансфери било става
Читалище „Напредък 1870” гр. Лясковец - Закупуване
на климатик по проект 2 700 2 620
Читалище „Пробуждане 1896” с. Джулюница - Закупуване
на климатик по проект 2 700 2 620
Всичко: 5 400 5 240

Б. Със собствени средства

1. Функция III - Образование
Дейност 311 - Целодневни детски градини било става
§ 5200 Придобиване на ДМА
ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец - зеленчукорезачка 600 0
ЦДГ с. Джулюница - закупуване на печка 720 0
ЦДГ с. Добри дял - закупуване на печка 1 220 0
Всичко: 2 540 0

ІІІ. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (ЗДБРБ):

1. разходи за Капитални вложения за 2011 г. - 4 173 230 лева, както следва:
- целева субсидия за капиталови разходи - общо 129 000 лева,
- преходен остатък от 2009 година за местни дейности – 168 625 лева,
- собствени средства - 282 460 лева,
- от извънбюджетни сметки и фондове – 260 116 лева и
- средства по проекти - 3 333 029 лева,
съгласно Приложение №5 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2011 г. - Приложение №10.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |