This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 19

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 07.11.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; във връзка с чл.246, ал.2 от Изборния кодекс, за избор на кмет на Община Лясковец и кметове на населените места, и Решение №1/07.11.2011 г. на Общински съвет – Лясковец за избор на председател на общинския съвет, и чл.2, т.4 и Приложение №5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г., Общински съвет - Лясковец определя основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД, считано от 07.11.2011 г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец - 1 462 лева.
2. Тодор Димитров Тодоров – кмет на Кметство с.Джулюница - 778 лева.
3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на Кметство с.Козаревец - 713 лева.
4. Виолета Енчева Райкова – кмет на Кметство с.Добри дял - 713 лева.
5. Цоньо Минчев Трънков – кмет на Кметство с.Драгижево - 694 лева.
6. Марин Иванов Люцканов – кмет на Кметство с.Мерданя - 694 лева.

IІ. На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, считано от 07.11.2011 г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет-Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Община Лясковец - 658 лева за 4 (четири) часов работен ден.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |