This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 16

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане изх. № СМР 86/18.11.2011 г. от изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” и изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира за представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на Общински съвет – Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |