This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 14

ОТНОСНО: Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4, ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на Общински съвет - Лясковец по чл.9а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи, както следва:

А. С целева субсидия за капиталови разходи, считано от 29.11.2011 г.
1. Функция VІІІ – Други дейности по икономиката
Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища.
§ 5100 – Основен ремонт на ДМА било става

Път ІV – 40044 Добри дял – Родина 20 000 19 860
Път ІV – 53002 Драгижево – Церова кория 15 000 20 420
Път ІV – 51419 Драгижево – Мерданя 20 000 15 990
Път ІV –40923 Джулюница – Кесарево 15 600 9 950
Път ІV –40925 Джулюница – Бреговица 15 600 19 980
86 200 86 200

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |