This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 13

ОТНОСНО: Откриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора” като делегирана от държавата дейност, с капацитет двадесет потребители.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.20, чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18а, ал.1 от Закона за социалното подпомагане, чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и във връзка с изпълнението на чл.36в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център за възрастни хора”, считано от 01.03.2012 г., като делегирана от държавата дейност, със следните натурални и стойности показатели:

- Капацитет: 20 лица;

- Персонал:
- Ръководител – 1 бр.;
(забележка: Ръководителят изпълнява и длъжността социален работник)
- Медицинска сестра – 0.5 бр.;
- Обща длъжност - 0.5 бр.;

- Издръжка: 1 376 лева (хиляда триста седемдесет и шест лева), съгласно стандартите и критериите за издръжка на социалната услуга за едно лице от държавния бюджет.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да представи решението на общинския съвет за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център за възрастни хора”, считано от 01.03.2012 г., пред Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Велико Търново, за изготвяне на предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |