This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 12

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД-50-140 от 13.10.2011 г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица”, сключен между Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.37, ал.5, 6, 7, 8, 9 и 10 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № РД-50-140 от 13.10.2011 г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица", сключен между Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” и Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Хараламбиева Гецова да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 80 465 лева (осемдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева), представляващи 50 % от общо 160 930 лева за обезпечаване на 110 % от авансово плащане в размер на 146 300 лева по договор за отпускане на финансова помощ № РД-50-140 от 13.10.2011 г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица", сключен между Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” и Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със срок до 31.03.2016 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № РД-50-140 от 13.10.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |