This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 7

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и след предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Постоянна комисия “ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОКОЛНА СРЕДА” и избира нейните членове, както следва:

Председател: Румен Иванов Стойков – от квотата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Заместник-председател: Спиро Недялков Петров – от квотата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Секретар: Петър Стоянов Зангов – от квотата на Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ";

Член: Иван Василев Русев – от квотата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Член: Румен Николаев Карагеуров – от квотата на Коалиция "ЗС" Александър Стамболийски", "ВМРО-БНД", НДСВ".

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |