This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 3

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, както следва:

1. Отменя ал.3 на чл.6.

2. Отменя думата „райони” в чл.9 А, ал.1, т.2, т.7, т.15 и т.18.

3. Изменя чл.12, ал.1, изречението след точка т.10, както следва: „Председателят прилага т.В, когато нарушителят:”.

4. Допълва чл.16, ал.2, както следва: „В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица на хонорар като експерти и консултанти по направления, след взето решение от съответната комисия.”.

5. Допълва чл.30, ал.2, както следва: „Заседанията се провеждат всеки последен четвъртък на месеца от 14 часа.”.

6. Изменя чл.40, ал.1, както следва: „Времетраенето за изказване е до 3 минути, освен ако предварително не е гласуван друг регламент.”.

7. Отменя Глава единадесета „Кметове и Общинска администрация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |