This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 07.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 2

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец в състав, както следва:

Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева – от Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Членове:

1. Сергей Христов Добрев – от Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

2. Николай Иванов Кожухаров – от Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

3. Иван Василев Русев – от Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

4. Христо Петков Милев – от Коалиция "ЗС" Александър Стамболийски", "ВМРО-БНД", НДСВ";

5. Петър Стоянов Зангов – от Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ";

6. Димитър Ников Дервишев – от Коалиция "Единни за общината - БСП - Зелена партия".

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |