This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 1 от заседание
на ОбС, проведено на 07.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 1

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след получен резултат от проведено тайно гласуване – с 10 гласа “за”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира за Председател на Общински съвет – Лясковец общинския съветник Даниела Тодорова Арабаджиева, избрана от листата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи".
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |