This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 21.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 718

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29 от ПМС № 334 от 29.10.2010 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67 от ПМС № 334 от 29.10.2010 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година:

1. Допълва списъка на пътуващите учители в гр.Лясковец за 2011 година, съгласно Приложение 4.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |