This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 21.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 716

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” в Кметство Козаревец на Община Лясковец – Красимира Йорданова Колева, за периода от момента на регистрирането на настоящия кмет за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІ. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността „кмет на кметство” да се уредят при условията на чл.68, ал.1 от Кодекса на труда, считано от датата на регистрирането на кандидата за кмет, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІІ. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г., Общинският съвет определя основна месечна работна заплата на Красимира Йорданова Колева – вр.и.д. кмет на Кметство Козаревец – 713 лева и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |