This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 21.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 714

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 и във вр. чл.42, ал.4, изр.ІІ и изр.ІІІ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира Георги Христов Петров – заместник-кмет на Община Лясковец, за временно изпълняващ длъжността „кмет на Община Лясковец” за периода от момента на регистрирането на кмета на Община Лясковец за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІ. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността „кмет на общината” да се уредят при условията на чл.68, ал.1 от Кодекса на труда, считано от датата на регистрирането на кандидата за кмет, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІІ. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г., Общинският съвет определя основна месечна работна заплата на Георги Христов Петров – вр.и.д. кмет на Община Лясковец – 1462 лева и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |