This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 21.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 713

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Лясковец за финансиране на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда” 2007-2013.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец за представяне на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, като следва да осигури собствен принос към финансирането на проекта в размер на 265 483,28 лева (двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки) от допустимите разходи.

2. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта, в случай на финансиране от ОП „Околна среда” 2007-2013.

3. В случай на финансиране на проекта от ОП „Околна среда” 2007-2013 и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава кмета на Община Лясковец да представи последващо предложение за поемане на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл.17 от Закона за общинския дълг.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |