This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 08.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 710

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за месеците юли и август 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Общината и председателя на общинския съвет, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 от 1986 година на Министерски съвет.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, както следва:

1. За месеците юли и август 2011 година:
- в страната - многократни пътувания до гр.София - 70 лева и еднократно пътуване до гр.Бургас и гр.Шумен - 119 лева; общо 189 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Петър Иванов Славчев - председател на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1. За месеците юли и август 2011 година:
- в страната - еднократно пътуване до гр.Хисаря - 139 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |