This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 08.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 709

ОТНОСНО: Искане на разрешение от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане изх.№ 134/02.09.2011 г. от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Управителят на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД да внесе в следващото заседание на Общински съвет – Лясковец проектна документация и примерна количествено-стойностна сметка за необходимия ремонт на покрива на сградата на дружеството.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |