This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 08.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 708

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2011/2012 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представените проектомрежи от директорите на училищата и детските градини, и от справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата със слети и маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с деца под определения минимум, както следва:

1. НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец

- ІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика;
- ІV клас – 1 паралелка – 15 ученика.

Недостиг на ученици – 2 ученика.
Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2011 г. – 31 август 2012 г. – 504.40 лева, в това число за периода септември – декември 2011 г. – 168.13 лева.

2. ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница

- І клас – 1 паралелка – 11 ученика;
- ІІ клас – 1 паралелка – 11 ученика;
- ІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика;
- ІV клас – 1 паралелка – 14 ученика;
- V клас – 1 паралелка – 15 ученика;
- VІІ клас – 1 паралелка – 13 ученика;
- VІІІ клас – 1 паралелка – 13 ученика;
- Полуинтернатна група (ПИГ) – 1 брой, необходими средства – 5 040.00 лева за периода 15.09.2011 г. – 15.06.2012 г., в това число до 31 декември 2011 г. – 1 960 лева.

Недостиг на ученици – 27 ученика.
Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2011 г. – 31 август 2012 г. – 6 809.40 лева, в това число за периода септември – декември 2011 г. – 2 269.80 лева.

ІІ. Взема решение за дофинансиране на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница за периода до 31.12.2011 г. със средства за отопление в размер на 6 000 лева.

ІІІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в ЦДГ на територията на Община Лясковец, както следва:

1. ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец - 13 деца;
2. ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - 13 деца;
3. ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - 13 деца;
4. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница - 12 деца;
5. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец - 12 деца;
6. ЦДГ „Щастливо детство” с.Добри дял - 12 деца;
7. ЦДГ „Вълшебство” с.Драгижево - 12 деца.

ІV. На основание чл.46 от Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г., прието от Министерския съвет, определя режийни разноски за обяд за ученическото столово хранене в размер на 0.30 лева/ученик.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |