This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 707

ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за задълженията и договорите, чл.32, ал.5, чл.32б от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.24, ал.1 от Договор от 17.02.2009 г. за продажба чрез приватизация на обект: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за производствено-складови дейности, в кв.145 по Подробен устройствен план (ПУП) - ПЗ на гр.Лясковец, във връзка с молба с вх.№ М- 703/20.06.2011 г., заявление с вх.№ М 703/12.08.2011 г. и Решение № 688/28.07.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за удължаване с 5 години срока за изпълнение на задълженията по чл. 10, 12 и 14 от действащ Договор от 17.02.2009 г. за продажба чрез приватизация на обект, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-за производствено-складови дейности, в кв.145 по Подробен устройствен план (ПУП) - ПЗ на гр.Лясковец, сключен между Община Лясковец в качеството си на Продавач и „Василиса Девелопмънт” ООД, с ЕИК 104694270.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |