This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 706

ОТНОСНО: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец и във връзка с Решение № 580/27.01.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 8 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението да отмени Решение № 305/28.05.2009 г. на Общински съвет-Лясковец.

ІІ. Р Е Ш И :

1. Не приема предложението да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на обект - общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-за производствено-складова дейност (ПСД), с площ 7 127 кв.м, в кв.132 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 656/09.12.2008 г., с начална тръжна цена 288 860.00 лева (двеста осемдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет лева).


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |