This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 705

ОТНОСНО: Заявление относно закупуване на лозе в масив 155, парцел 034.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 и чл.59, ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 580/27.01.2011 г. и Решение № 626/28.04.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, и заявление с вх.№ 286/15.08.2011 г. от Лиляна Дервишева от гр.София, ул. „Хан Аспарух” № 1.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да внесе в Общински съвет - Лясковец предложение за провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 155034 по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец, местност „Кръста”, с площ 9.999 дка, с начин на трайно ползване: лозе, категория: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 622/25.06.2007 г., с 50 на сто намаляване на началната тръжна цена в размер на 8 199 лева, определена на база изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, приети с Решение № 626/28.04.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |