This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 703

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет-Лясковец по реда на чл.9а от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на Решение № 689/28.07.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. За финансиране на ремонт на покрива на НЧ „Пробуждане – 1896” с.Джулюница, приема вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година, както следва:

Дейност 759 – Други дейности по културата - - 4 245 лева
Дейност 738 – Читалища – дофинансиране с приходи с общински характер
§ 45 – Субсидии за организации с нестопанска цел - + 4 245 лева


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |