This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 702

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет-Лясковец по реда на чл.9а от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи считано от 01.09.2011 г., както следва:

А. Със собствени средства:

1. Функция III - Образование
1.1. Дейност 311 – Целодневни детски градини
§ 5200 - Придобиване на ДМА било става
ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец - зеленчукорезачка 0 600
ЦДГ с.Джулюница – закупуване на печка 0 720
ЦДГ с.Добри дял – закупуване на печка 0 1 220

Всичко: 0 2 540

2. Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
Асфалтиране на междублоково пространство
на ул. „П.Хитов” било става
4 000 1 460
Всичко: 4 000 1 460

ІІ. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.:
- разходи за Капитални вложения за 2011 г. - 4 175 770 лева, както следва:
- целева субсидия за капиталови разходи - общо 129 000 лева,
- преходен остатък от 2009 година за местни дейности – 168 625 лева,
- собствени средства - 285 000 лева,
- от извънбюджетни сметки и фондове – 260 116 лева и
- средства по проекти - 3 333 029 лева,
съгласно Приложение № 5 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година - Приложение № 10.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |