This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 701

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет-Лясковец по реда на чл.9а от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи считано от 25.08.2011 г., както следва:

1. Функция III - Образование
1.1. Дейност 322 - Училища
Проект № BG161PO001/1.1-09/2010/015 „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и Детска ясла „Мир” в гр.Лясковец”
било става
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА 467 806 456 694
§ 5300 - Придобиване на НДА 17 606 28 718

Всичко: 485 412 485 412

2. Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 619 - Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие

2.1. Проект № BG161PO001/1.4-05/2009/010 „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”:
било става
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА 2 408 700 2 390 940
§ 5300 - Придобиване на НДА 41 300 59 060

Всичко: 2 450 000 2 450 000

ІІ. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.:
- разходи за Капитални вложения за 2011 г. - 4 175 770 лева, както следва:
- целева субсидия за капиталови разходи - общо 129 000 лева,
- преходен остатък от 2009 година за местни дейности – 168 625 лева,
- собствени средства - 285 000 лева,
- от извънбюджетни сметки и фондове – 260 116 лева и
- средства по проекти - 3 333 029 лева,
съгласно Приложение № 5.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |