This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 698

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 654 от 23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № СА 03-03-13 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № СА 03-03-13 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя свое Решение № 654 от 23.06.2011 г. относно: Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |