This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 696

ОТНОСНО: Определяне предназначение на общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с молба с вх. № М-1012/10.09.2010 г. от Пенка Стефанова Стефанова - наемател на общинско жилище, находящо се в гр.Лясковец, на ул. “Трети март“ № 21 и молба с вх. № М-1016/10.09.2010 г. от Петранка Асенова Атанасова - наемател на общинско жилище, находящо се в гр.Лясковец, ул. “Трети март” № 19.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 2 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за определяне два броя жилища - общинска собственост, находящи се в гр.Лясковец, на ул. „Трети март” № 19 и № 21, за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |