This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 692

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с писмо с вх.№ ОС-2972/21.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, а именно: язовир „Сухия дол”, с площ 15.028 дка, представляващ имот № 000434 по Картата на възстановената собственост (КВС) на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост № 51/03.10.2000 г., при първоначален месечен наем в размер на 48.69 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедурата по отдаването под наем на обекта по точка 1 по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, както и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |