This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 691

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 644/26.05.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ на имот землище местност начин на трайно ползване категория площ (дка) начална тръжна цена (лева) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лева) час на провеждане на търга
096013 гр. Лясковец Динков дол лозе ІІІ 2.000 1540.00 154.00 9.00
110001 с. Козаревец Бухлев яз нива ІІІ 2.746 6590.00 659.00 9.30
081003 с. Джулюница Брода нива ІV 0.477 770.00 77.00 10.00
050012 с. Мерданя Беюв дол нива ІІІ 0.371 440.00 44.00 10.30
050011 с. Мерданя Беюв дол нива ІІІ 0.542 520.00 52.00 11.00
035001 с. Мерданя Клунек нива 2.128 580.00 58.00 13.30
035002 с. Мерданя Клунек нива 3.131 900.00 90.00 14.00
000642 гр. Лясковец Брода ливада V 1.786 3750.00 375.00 14.30
000643 гр. Лясковец Брода храсти V 1.364 2870.00 287.00 15.00

2. Публичният търг с тайно наддаване, за продажба на обектите по точка 1 да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1, на 12.09.2011 г.

3. Плащането на договорената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплати по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплати по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка за всеки обект по точка 1, в размер на 30.00 лева (тридесет лева), да се заплатят в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева, в срок до 17:00 часа на 09.09.2011 г.

6. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец до 17:00 часа на 09.09.2011 г.

7. Депозитът за участие да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново в срок до 09.09.2011 г.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведе на 19.09.2011 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на заявление и внасяне на депозит до 17:00 часа 16.09.2011 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |