This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 689

ОТНОСНО: Искане от УС при НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница за финансова помощ, във връзка с ремонт.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане изх. №15/06.07.2011 г. от УС при НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да проучи необходимостта от ремонт на покрива на НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница и след остойностяване на ремонтите дейности, да внесе план-сметка за разглеждане от общински съвет.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |