This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 687

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 452/29.04.2010 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№ РД-01-3251/07.07.2011 г. от Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” гр.Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя свое Решение № 452/29.04.2010 г., като точка 1 придобива следното съдържание:

„1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване в срок от 5 години след приключване на дейностите по проекта на 4 броя помещения, с площ 60.68 кв.м и 3 броя обслужващи помещения с площ 42.75 кв.м, находящи се в общинска административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр.Лясковец (АОС-п № 4/22.01.1997 г.), УПИ І-1857, кв.77 по ПУП на гр.Лясковец, на Агенция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Горна Оряховица, във връзка с кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161РО001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” от Оперативна програма „Регионално развитие”.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |